เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 3123>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ, ขอเชิญฟังเพลงสวด -+ บทสวดมนต์ธิเบต +-< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 3
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 02 Jul. 2002,00:34  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ความหมายของคำว่า
"พระโพธิสัตว์"

 • โพธิสัตว์ หรืออาจจะเขียนได้ว่า โพธิสัตต์  มาจากคำว่า โพธิ + สัตต
 • "โพธิ" แปลว่า ความตรัสรู้หรือความรู้แจ้ง
 • "สัตต" ตามบาลีไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิต (สัตวะ) หรือมนุษย์เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการใช้ความหมายคล้ายคลึงกับ "สัตวัน" (Sattavan) ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ ซึ่งหมายถึง ผู้ทรงพลัง ผู้นำ นักรบ "สัตต" ในคำว่า "โพธิสัตต์" จึงหมายถึง ผู้นำ หรือผู้มีใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ องอาจ เยี่ยงนักรบ ซึ่งให้ความหมายเดียวกับคำว่า โพธิสัตต์ ในภาษาทิเบต คือ byan chub sems-dpah โดยคำว่า byan chub หมายถึง โพธิ (bodhi), sems หมายถึง จิต (mind) และ dpah หมายถึง วีรบุรุษ ผู้กล้า หรือผู้เข้มแข็ง
 • "โพธิสัตต์" จึงแปลว่า ผู้มีใจยึดมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเด็ดเดี่ยว  พระศรีอริยะเมตไตรย มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
 • Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 4
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jul. 2002,08:54 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE


       "พระโพธิสัตว์"
  คือ ผู้ซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต  ท่านอธิษฐานจิตถึงพระพุทธภูมิ ทุ่มเทปฏิบัติธรรม ช่วยผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม สะสมบารมี ๑๐ ทัศ ทุกๆคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทั้งนั้น ถ้าหากว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีจิตเมตตาประจำใจ ทำแต่คุณประโยชน์ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก ไม่ประพฤติเบียดเบียนสนับสนุนผู้อื่นในทางผิดศีลธรรม


   คุณธรรมหลักของผู้ตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ คือ "มหาเมตตา" แปลว่า ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข พระโพธิสัตว์จึงมีคุณธรรมอื่นๆต่อเนื่องกันคือ
  • มหากรุณา คือความปราณีต่อสรรพสัตว์(หมายรวมมนุษย์) ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง สงสารผู้ยากลำบากทั้งหลาย เฝ้าตามช่วยแนะเพื่อความสุขของเขา เป็นความยินดีกรุณาของพระโพธิสัตว์ทั้งลาย
  • มหาปัญญา คือเป็นผู้มีความรู้หรือศึกษาหาวิชาใส่ตัว ได้เป็นประโยชน์ส่วนตนเอง ส่วนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว
  • มหาอุบาย คือรู้ในวิธีนำตนและผู้อื่นให้พ้นภัยและสัมฤทธิผลเข้าถึงในคุณธรรมต่างๆที่มีประโยชน์
  พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 5
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 11 Jul. 2002,23:56 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

   มหาปณิธานของพระโพธิสัตว์

   ๑. เราจะละกิเลสทั้งหลายให้หมด
   ๒. เราจะต้องตั้งใจศึกษาพระะรรมทั้งหลายให้เจนจบ
   ๓. เราจะไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
   ๔. เราจะบำเพ็ญตนให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระวัชระปราณี มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 6
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Jul. 2002,21:49 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

   ทศภูมิของพระโพธิสัตว์

   ทศภูมิของพระโพธิสัตว์ คือภูมิจิตของพระโพธิสัตว์ มี ๑๐ ภูมิดังนี้
   ๑. มุทิตาภูมิ พระโพธิสัตว์มีความยินดีในความไร้ทุกข์ของสัตว์ (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในทานบารมี)
   ๒. วิมลาภูมิ (ปราศจากมลทิน) พระโพธิสัตว์ละมิจฉาจริยาได้เด็ดขาด ปฏิบัติแต่ในสัมมาจริยา (ภูมินี้มีศีลบารมีเป็นใหญ่)
   ๓. ประภาการีภูมิ (มีความสว่าง) พระโพธิสัตว์ทำลายอวิชาได้เด็ดขาด มีความอดทนทุกประการ (ภูมินี้มีขันติบารมีเป็นใหญ่)
   ๔. อรรถจีสมดีภูมิ (รุ่งเรือง) พระโพธิสัตว์มีความเพียรในการบำเพ็ญธรรม (ภูมินี้มีวิริยะบารมีเป็นใหญ่)
   ๕. ทุรชยาภูมิ (ผู้อื่นชนะยาก) พระโพธิสัตว์ละสภาวะสาวกญาณ กับปัจเจกโพธิญาณ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องกั้นพุทธภูมิ (ภูมินี้มีญาณบารมีเป็นใหญ่)
   ๖. อภิมุขีภูมิ (มุ่งหน้าต่อทางนิพพาน) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญยิ่งในปัญญาบารมี เพื่อรู้แจ้งเห็นชัดในปฏิจจสมุปบาท (ภูมินี้มีปัญญาบารมีเป็นใหญ่)
   ๗. ทูรังคมาภูมิ (ไปไกล) พระโพธิสัตว์มีอุบายอันฉลาดแม้บำเพ็ญกุศลน้อย แต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก (ภูมินี้มีอุบายบารมีเป็นใหญ่)
   ๘. อจลาภูมิ (ไม่คลอนแคลน มั่นคง) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในปณิธานบารมี
   ๙. สาธุบดีภูมิ พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญา และปฏิสัมภิทาญาณ (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในพลบารมี)
   ๑๐. ธรรมเมฆภูมิ พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในญาณบารมีมีจิตอิสระ ไม่ติดในรูปธรรม นามธรรม (บำเพ็ญหนักญาณบารมี)

   เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทศภูมิเต็มบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีพระคุณเทียบเท่าพระพุทธเจ้า เหลืออีกชาติเดียวก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตตไตรยโพธิสัตว์  พระมัญชูศรี มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 7
  On Son Search for posts by this member.
  เพิ่งมาใหม่
  Avatar  กลุ่ม: สมาชิกประจำ
  จำนวนโพสต์: 8
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jul. 2002

  อัตรานิยม: ไม่มี
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,12:02 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  แวะมานั่งฟังมหากรุณาธารณีสูตร
  ถือโอกาสพักชำระจิตสงบใจตามไปด้วย
  ดีจังครับ
  ต้องมานั่งเป็นประจำเสียแล้ว :)
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 8
  นกกะปูด Search for posts by this member.
  เด็กรับใช้ธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
  จำนวนโพสต์: 1820
  เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 4
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,12:11 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  อะแฮ่ม!  :D  :D
  วันนี้พี่On Son หามุมสงบเข้าวัดเข้าวา
  ขอนู๋นั่งใกล้ๆ พี่ด้วยคนได้ไหมคะ นะๆๆๆ นู๋กัวววผีอ่ะค่ะ
  สัญญาค่ะ ว่าจะไม่เสียงดังให้พี่รำคาญ  :p
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 9
  On Son Search for posts by this member.
  เพิ่งมาใหม่
  Avatar  กลุ่ม: สมาชิกประจำ
  จำนวนโพสต์: 8
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jul. 2002

  อัตรานิยม: ไม่มี
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,22:37 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  แฮ่ แฮ่ ใจชักหวิวๆอะ
  น้องนู๋เขยิบไปนั่งทางนู้นไม่ดีเร้อ cry.gif blush.gif :D
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 10
  นกกะปูด Search for posts by this member.
  เด็กรับใช้ธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
  จำนวนโพสต์: 1820
  เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 4
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,23:20 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  ก็บอกแล้วไงคะ ว่านู๋กัวววว ผะผะผะผี  :0  :0  :0
  พี่นั่นแหละเขยิบมานี่ ไม่งั้นนู๋โดดไปนั่งตักนะ..เอ้า  crazy.gif
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 11
  On Son Search for posts by this member.
  เพิ่งมาใหม่
  Avatar  กลุ่ม: สมาชิกประจำ
  จำนวนโพสต์: 8
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jul. 2002

  อัตรานิยม: ไม่มี
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 15 Jul. 2002,23:21 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  ไอ๋หยา หลงพี่อยู่ไหน
  ช่วยด้วย ช่ ว ย ด้ ว ย ช่ ว ย ด้ ว ย............
  เสียงค่อยๆเงียบหายไป
  What's behind closed door?

  แฮ่ ๆ ฝันร้ายน่ะ
  นั่งภาวนาแล้วเผลอหลับไป
  น้องนู๋ขอน้ำกินหน่อยครับ tongue.gif  tongue.gif
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 12
  นกกะปูด Search for posts by this member.
  เด็กรับใช้ธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
  จำนวนโพสต์: 1820
  เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 4
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Jul. 2002,12:28 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

  ชะแว๊บบบบบ มาแย้ววววค่ะพี่On Son
  อ่ะ..  
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
  24 คำตอบนับตั้งแต่ 30 Jun. 2002,16:54 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

  [ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


  Page 1 of 3123>>
  reply to topic new topic new poll  บ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
  E-mail : admin@thummada.com